Terms of use

Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds RBA V.O.F, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

2. Indien de huurder een rechtspersoon is dient de overeenkomst van verhuur en huur ondertekend te worden door die personen die deze rechtspersoon rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen. Indien de overeenkomst namens de rechtspersoon wordt ondertekend door personen die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, zijn deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende gevolgen.

3. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten (de producten voldoen echter wel aan het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen) en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de huurder nimmer het recht ontlenen afname van de attracties te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten (terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden). Prijsopgaven doen wij op basis van de geldende prijzen ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rente, accijnzen, e.d.

4. Het onder- en weder verhuren van het gehuurde goed is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

5. Onder een huurdag wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van de verhuring, welke is aangegeven op de bevestiging. En eindigt zoals overeengekomen tussen beide partijen.

6. Indien het gehuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening
gebracht, indien het gehuurde niet voor het eind van de huurtermijn zoals in artikel 5 beschreven is is teruggebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huur overeenkomst is toegestaan.

7. De verhuurder is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering van aan de verhuurder verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productie proces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht. In geval van overmacht zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Indien weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het gehuurde naar mening van de verhuurder gevaar oplevert voor het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan de verhuurder het gebruik van het gehuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet of niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.

8. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder geen bewerkingen of reparaties worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en de verhuurder hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan de verhuurder te vergoeden. Indien door deze schade de verhuurder zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer kan na komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.

9. De huurder moet het gehuurde gebruiken overeenkomstig de bestemming.

10. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde, zonder rechterlijketussenkomst te doen beëindigen, indien naar zijn oordeel, het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

11. De attracties kunnen zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de onderneming, naast het afstaan in gebruik van de attracties, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeen gekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van attracties zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van de attracties.

12. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de attracties of één daarvan mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Voorgaande is ook van toepassing op de onbegeleide attracties, indien er sprake is van een overeenkomst waarbij zowel begeleid als onbegeleid verhuurd is.

13. In geval van onbegeleide verhuring, is de huurder verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de huurder het gehuurde van verhuurder in goede staat heeft ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retourneren van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en/of defecten. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt de verhuurder hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. De huurder is bij onbegeleide verhuring voorts gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

14. a) In geval van onbegeleide verhuring vrijwaart de huurder de verhuurder voor alle schade van gebruikers der attracties, waarvoor de verhuurder op grond van welke wettelijke bepaling dan ook, aansprakelijk mocht zijn.

b) Het in lid a. bepaalde is niet van toepassing indien de huurder bewijst, dat door de verhuurder verschuldigde schadevergoeding een gevolg is van een defect aan deattracties, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur of het gevolg is van een onzichtbaar gebrek van de verhuurde attractie.

15. In geval van onbegeleide verhuur dient de huurder zorg te dragen voor begeleiders van 16 jaar of ouder die permanent bij het gehuurde aanwezig zijn en de aanwijzingen in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing opvolgen. In geval van onbegeleide verhuur, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten en/of
schade en/of defect aan het gehuurde of aan derde(n) toegebracht. Indien de huurder, in geval van onbegeleide verhuring door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van de attractie tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.

16. De huurder is ook aansprakelijk voor de ongevallen, veroorzaakt door het vrijwillig personeel, casu quo de helpers, welke door de huurder zijn aangeworven. Deze personen staan niet in dienstverband bij de verhuurder en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. Aansprakelijkheid van de verhuurder wordt derhalve uitgesloten voor ongevallen veroorzaakt door de helpers aan derden en die welke zij zelf bij de uitoefening der werkzaamheden oplopen.

17. In geval van onbegeleid verhuren dient de huurder de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder te stellen. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt of ingepakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Indien huurder buiten staat is om welke reden dan ook de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

18. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a) De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma-rechten en beschikkingen) en verzekeringen.b) Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een straal van 1 meter van de attracties.

19. De huurder maakt de keuze van de plaats waarop het gehuurde moet worden geplaatst, dan wel worden gebruikt en wordt geacht door die keuze bekend te zijn met het terrein en de omstandigheden. De huurder zal ingevolge aansprakelijk zijn voor alle schade, welke aan dit terrein mochten worden toegebracht.

20. In geval de huurder zelf het transport van de attracties verzorgt, vangt de voormelde aansprakelijkheid en de verplichting tot een juiste verzorging van de attractie van de huurder aan, zodra de attractie aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

21. In geval de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten zal dit geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

22. De huurder dient te zorgen dat het terrein waarop het gehuurde geplaatst dient te worden vroegtijdig beschikbaar is en met een auto bereikbaar is.

23. Indien het gehuurde binnen geplaatst moet worden, dient de route vanaf de auto niet langer te zijn dan 25 meter en vrij te zijn van obstakels zoals trappen, vernauwingen en scherpe bochten.

24. a) De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

b) De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie, reiniging, opnieuw oprollen en/of inpakken als in artikel 17 bedoeld.

c) De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

25. Indien de huurder tot annulering overgaat van de hem ter beschikking gestelde zakenis hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de verhuurder een voor beide partijen redelijkerwijs acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. De schadeloosstelling bedraagt: Bij annulering van huurder – datum huurovereenkomst tot en met 30 dagenvoor de aanvangsdatum is de huurder €15 aan administratiekosten aan RBA V.O.F. verschuldigd. Bij annulering van huurder – 30 dagen tot en met 15 dagen voor de aanvangsdatum is huurder 25% van het overeengekomen verhuurbedrag aan RBA V.O.F. verschuldigd. Bij annulering van huurder – 15 dag tot en met 7de dag voor de aanvangsdatum is huurder 50% van het overeengekomen verhuurbedrag aan RBA V.O.F. verschuldigd. Bij annulering van huurder – 7de dag tot aan aanvangsdatum is huurder 100% van het overeengekomen verhuurbedrag aan RBA V.O.F verschuldigd. Bij annulering zullen bezorgkosten niet in rekening worden gebracht mits bezorging nog niet heeft plaats gevonden.

26. a) Betaling dient contant of per bank te geschieden aan verhuurder voor aanname van goederen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Borg dient altijd contant voor aanname van goederen betaald te worden.

b) Wij hanteren een soepele betalingstermijn van 14 dagen voor onze klanten. Mocht het verschuldigde bedrag dan nog niet aan ons zijn overgemaakd. Zijn wij helaas genoodzaakt om een aanmaling te versturen.

c) Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van de betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan verhuurder verschuldigde bedrag zonder sommatie of in gebrekstelling ongeacht eerder gemaakte termijn afspraken m.b.t. de betaling terstond opeisbaar.

d) Het onder lid b. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening, tevens wordt € 20 administratiekosten in rekening gebracht.

e) In de onder lid b. bedoelde gevallen heeft verhuurder eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van verhuurder, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van verhuurder dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de huurder één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

f) Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en de rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de nietbetaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

g) De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente en € 20 administratiekosten. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat de verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

27. Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomst, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

28. Afwijkingen van en/of aanvulling op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur te worden opgenomen. Zijn er nog vragen m.b.t de algemene voorwaarden dan kunt u contact met ons opnemen via het menu item “contact”.